RanaFallskjermklubb

4.  Sikkerhet

Sikkerheten vil til en hver tid bli ivaretatt ved at driften gjennomføres iht. F/NLFs sikkerhetssystem som beskrevet i Håndboka.

Disse lokale instrukser ivaretar lokale forhold som påvirker operativ drift og sikkerhet. Alle som skal hoppe lokalt i Rana Fsk skal være kjent med disse sikkerhets bestemmelser og ha bekreftet dette.

I tillegg skal alle hoppere med oprerative roller være kjent med og følge de lokale Operative instrukser.

 • Hoppleder(HL) og Hoppfletleder(HFL) instruks
 • Hoppmester(HM) og Flyger(FL) instruks
 • Handlingsplan ved ulykke

4.1  RUS (ALKOHOL, NARKOTIKA, DOPINGMIDLER O.L.)

Klubben har null toleranse for bruk av alkohol, andre rusmidler og doping i forbindelse med
hopping. Strenge sanksjoner vil bli tatt i bruk ved brudd på denne regelen.

 • Den som deltar i fallskjermhopping, må ikke ha en alkoholkonsentrasjon som overstiger 0,2 promille.
 • Fallskjermhopper som påtreffes med narkotika og/eller dopingmidler skal umiddelbart bortvises fra hoppfeltet.
 • Ingen skal gjennomføre eller tillate gjennomført fallskjermhopp av noen som mistenkes å være påvirket av alkohol, narkotika, dopingmidler eller annet berusende eller bedøvende middel eller på grunn av sykdom, legemidler, tretthet eller lignende årsak er uskikket til å hoppe på en trygg måte.
 • Regel gjelder for hele hoppfeltet til enhver tid, også når det ikke foregår hopping.
 • Ethvert medlem av F/NLF har rett og plikt til å gripe inn etter denne bestemmelsen.

4.2  Hoppfeltinformasjon

Alle hoppere skal ved innregistrering fylle ut registreringsskjema og ha mottatt en grundig informasjon vedrørende de lokale bestemmelser og nødvendige instrukser før hopping tillates. Hoppfeltinformasjon gjennomføres av operativt personell godkjent av HI. Hopperens registreringsskjema skal signeres og arkiveres.

Elektronisk registrerings skjema finner du her under Din profil, alle fallskjermhoppere som skal hoppe i RanaFsk må registrere seg via hjemmesiden.

 

4.3  Oppmøte og Innlasting i flyet.

Samtlige hoppere møter HM til avtalt tid ved opplastingsplass ferdig påselt.
Piloten skal oppdatere HM om forhold som påvirker spotten.

Her skal HM kontrollere og fordele følgende:

4.3.1  Loadlist.

Sjekke at hoppere stemmer overens med Loadlist og hopptype.

4.3.2  Redningsvest

Elever, hoppere med A-sert og hoppere med ev med rund reserveskjerm skal benytte redningsvest godkjent iht håndboka Del 200.

4.3.3  Utsprangsrekkefølge.

 • Medvindsrun: Tracking – FF – FS – AFF – Tandem – Tracking – WS
 • Motvindsrun: Tracking – FS – FF – AFF – Tandem – Tracking - WS

4.3.4  Spacing.

Vurderes av HM ut i fra dropspeed, vindstyrke og forrige gruppes hopptype.

4.3.5  Trekkhøyder

HM har ansvar for å informere HFL og Pilot om hopp som krever økt trekkhøyde.
Kategorier som normalt trekker høyere enn 3000 fot.

 • Hoppere med nytt utstyr.
 • Elever og Tandem.
 • Skjermkjøringsfokuserte hopp.

4.3.6  Innlasting

HM leder innlasting i flyet.
Alle hoppere skal ha hjelm på hodet og være kroket fast før takeoff og frem til 1000 fot.

 

4.4  Utsprang

Innflyging run skjer normalt fra NORDVEST mot SØRØST parallelt med flystripa. Dette for å unngå Langvatnet og åsene på begge sider av flystripen. Kun i tilfeller med sterk høydevind kan det droppes fra SØRØST mot NORDVEST. HM skal informere om retningen på runet og viktigheten av egen spott før takeoff / exit.

Det skal ikke droppes hoppere over skyene ved lavere skydekke enn 6000 fot. Dette for å ivareta tilstrekkelig trekkhøyde over åsene rundt hoppfeltet.

 

4.5  Frittfall

4.5.1  Hopp som innebærer horisontal bevegelse

Alle hopptyper som innbefatter horisontal bevegelse skal briefes grundig og ledes av kyndig hopper. HM skal ha mottatt en plan for hoppet i god tid før Oppmøte og Innlasting i flyet.
Retning for tracking er 45 grader på run mot ØST. I tilfeller hvor man separerer over åsen ved skytterbanen skal det tas hensyn til økt trekkhøyde.

4.5.2  Rammer rundt freefly wingsuit hopping

 • Lokale wingsuitregler (Inntil det foreligger nye regler i Håndboken)
 • Alle krav i HB skal være oppfylt inkl krav til utsjekk, hoppfeltbriefen sitt flygemønster skal følges.
 • Wingsuitprodusenten sine anbefalinger for erfaringsnivå skal følges.
 • Dynamisk flyging (WS free fly / head down) eller xrw er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse frå HI.
 • Minimumskrav til ei slik godkjenning er i størrelsesorden 300 wingsuithopp.

4.5.3  Hoppere med A-Sert

Hoppere som innehar A-sertifikat har ved hopping i Rana Fsk regi ikke anledning til å hoppe formasjonshopp med andre A-sert hoppere. Etter gjennomført FF og FS utsjekk kan hopperen vurderes å delta i maks 3-way. De andre hopperne skal minimum ha B-sert. Avgjørelse tas av HL.

 

4.6  Innflygingsmønster og skjermkjøring

4.6.1  Åpningspunkt.

Hoppere med nytt utstyr skal gjennomføre 5 hopp hvor det trekkes høyt (minimum 6000 fot) for å gjøre seg kjent med ny skjerm.

Hoppere som trener på skjermkjøring åpner normalt i 6000 fot.

Ved åpning og skjerm flyr, skal man raskest mulig orientere seg etter andre hoppere og hvor man henger. Deretter raskest mulig å forflytte seg til venteområdet NORDØST for landingsområdet.

Man skal i størst mulig grad unngå området SØRVEST for flystripa. Laveste høyde for å krysse flystripa er 1000 fot. Dersom landing skjer på denne siden av flystripa SKAL hopperen under ingen omstendighet krysse flystripa, men fjerne seg minst 70 meter fra flystripa.
Dersom klarsignal gis av tårnet kan en krysse flystripa og kun da, ellers så SKAL man med god avstand gå korteste vei rundt flystripa.
Brudd på disse bestemmelser vil føre til bortvisning fra flyplassen og hoppforbud.

4.6.2  Innflygingsmønster

Rana FSK disponerer to landingsområder som ligger etter hverandre parallelt med flystripa adskilt med avgangshallen og parkeringsområdet for fly.
I hovedsak skal Hoved-landingsområdet brukes for alminnelig hopping.
Kun etter avtale med tårnet brukes det alternative landingsområdet i særlige tilfeller som ved hopping med helt ferske elever.

Innflygingsmønster er organisert slik:

 • 1. Man taper høyde NORDØST for landingsområdet.
 • 2. Baseleg inn mot SØRVEST 90 grader på flystripa
 • 3. Finale følger T- en, uansett vindretning og vindstyrke.

Landingsomrde_Røssvoll

 

 

4.6.3  Skjermkjøring

 • Grense på 200 hopp + gjennomført skjermkjøringskurs, for landinger som initieres med mer enn 90 graders sving på finale.
 • Hoppere som skal hoppe en mindre hovedskjerm enn ”Anbefalt minste skjermstørrelse” skal være godkjent av Hovedinstruktør, eller den som HI har bemyndiget. Godkjenning skal være signert i loggbok.
 • Under skjerm påligger det alle hoppere å utøve aktiv observasjon for å unngå skjermkollisjon.
 • Under flygende skjerm har overhengende hopper vikeplikt.
 • Dersom to hoppere kommer på kollisjonskurs skal begge hoppere svinge høyre.

4.6.4  Kalott formasjonsshopping (CF) og (FLOCKING)

Alle CF og FLOCKING hopp skal på forhånd være planlagt og godkjent av HL før gjennomføring.

 • Det er ikke tillatt å forsøke å oppnå kontakt mellom to hoppere i skjerm under 1500 fot.
 • Ved CF med flere enn to hoppere, er minstehøyden 2500 fot.
 • Under opplæring i CF er minstehøyden uansett 2500 fot

Følgende bestemmelser gjelder for opplæring i CF og flocking:

 • Minimum 150 hopp
 • Utdannelse og utsjekk skal gis av instruktør godkjent av HI spesifikt for dette.

Godkjenning for gjennomgått teorikurs skal være attestert for i hopperens loggbok

 

 

 

Login Form

Welcome to Rana Fsk. Subscribe and you will get access to user pages.

Anyone who wants to skydive in Rana Fsk must register here before jumping.

September 2019
M T W T F S S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

izettle-accept-cards-no thumb

Vipps bilde2

Organisasjoner
Publikasjoner
Våre leverandører

Copyright © 2016. All Rights Reserved.